THE POWER OF CLOTHING / UNIQLO Sustainability

UN Women Global Partnership UN Women Global Partnership

ความร่วมมือกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ผู้หญิงทุกคนในกลุ่มธุรกิจและบริษัทของเรามีบทบาทเชิงรุกในสังคม ผู้ก่อตั้งยูนิโคล่ และประธานกรรมการ ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง (จำกัด)
ทาดาชิ ยานาอิ

การให้ความสำคัญในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางและเสริมสร้างทักษะถือเป็นก้าวที่สำคัญของพวกเราในการกระตุ้นความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประธานบริหาร
องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ
พัมซิล์ แมลัมโบ-งคุก้า

Career formation of women in the garment industry

แม้ว่าแรงงานผู้หญิงในอุตสาหกรรมเครื่องสิ่งทอจะมีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 80
แต่แรงงานเหล่านี้ก็มักประสบ
ความยากลำบากในการพัฒนาอาชีพการงานอย่างยั่งยืนตามความต้องการ

The first formal alliance

นี่คือความร่วมมืออย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติกับบริษัทเสื้อผ้าจากเอเชีย

Specialized Trainings in 3 countries

โครงการนี้มีเป้าหมายการทำงานกับโรงงานพันธมิตรในประเทศบังกลาเทศ ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม เพื่อศึกษาความท้าทายต่างๆ ในประเด็นทางเพศและมีการจัดการที่
เหมาะสม โดยยูนิโคล่ร่วมมือกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ดำเนินการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับแรงงาน
ผู้หญิงที่ได้รับคัดเลือกจากโรงงานพันธมิตรทั้ง 200 แห่ง

องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ: หน่วยงานของสหประชาชาติเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ
และการส่งเสริมพลังของผู้หญิง

UN Women

องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ: หน่วยงานของสหประชาชาติเพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมพลังของผู้หญิง

องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมพลังของผู้หญิง องค์กรชั้นนำระดับโลกด้านสตรีและเด็กแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงและเด็กหญิงมีความเสมอภาคและได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง

โครงการริเริ่มด้านความหลากหลาย
และการเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงาน

2562 ลงนามเป็นพันธมิตรระดับโลกกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานผู้หญิงในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า พัฒนาโครงการฝึกอบรมเฉพาะทางสำหรับพนักงานผู้หญิงในโรงงานพันธมิตร แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร (CEO) ผู้หญิงคนแรกสำหรับยูนิโคล่ ประเทศญี่ปุ่น ย้ายสำนักงานความหลากหลายและการมีส่วนร่วมจากแผนกทรัพยากรบุคคลไปอยู่ภายใต้การบริหารของประธานบริษัทโดยตรง
2561 จำนวนผู้หญิงในตำแหน่งบริหารของ กลุ่มฟาสต์ รีเทลลิ่ง สูงถึง 36% ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 30% ในปีงบประมาณ 2563 เปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กภายในองค์กรสำหรับพนักงานในสำนักงานใหญ่ที่กรุงโตเกียวและอาริอาเกะ ประเทศญี่ปุ่น เริ่มนำระบบเวลาทำงานแบบยืดหยุ่นและโครงการเงินสงเคราะห์ในการดูแลเด็กมาใช้สำหรับพนักงานของ กลุ่มฟาสต์ รีเทลลิ่ง สำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2560 เริ่มนำระบบการทำงานทางไกลจากบ้านมาใช้ตามความเหมาะสมของพนักงานในสำนักงานใหญ่ของกลุ่มฟาสต์ รีเทลลิ่ง ประเทศญี่ปุ่น
2559 เปิดตัว "โครงการเพิ่มขีดความสามารถสำหรับพนักงานโรงงาน" เพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับพนักงานโรงงานในประเทศบังคลาเทศและประเทศอินโดนีเซีย
2558 จัดตั้งสำนักงานด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในแผนกทรัพยากรบุคคล
2556 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับนักศึกษาของ Asian University for Women ในประเทศบังคลาเทศ

ฟาสต์ รีเทลลิ่ง
ยูนิโคล่
โครงการริเริ่มเพื่อให้การสนับสนุน
พนักงานผู้หญิงที่โรงงานพันธมิตร

ผู้หญิงจะเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร