THE POWER OF CLOTHING / UNIQLO Sustainability

ยูนิโคล่มีพนักงานอยู่ทั่วทุกมุมโลกนับพันชีวิตโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงให้โอกาสให้ผู้คนทั้งหลายได้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง (เช่น เพศสภาพ ศาสนา เชื้อชาติ สถานะทางสังคม เพศวิถี หรืออายุ)

กิจกรรมทั้งหมด
บุคคลที่อยู่เบื้องหลัง
การมีส่วนร่วมกับพันธมิตร
การเคารพในความหลากหลาย

กิจกรรมทั้งหมด

บุคคลที่อยู่เบื้องหลัง

เสื้อผ้าของยูนิโคล่เกิดขึ้นจากฝีมือของผู้คนทั่วโลกที่ทำงานในโรงงานพันธมิตรของเรา ทั้งนี้เราส่งเสริมให้แรงงานทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยการสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ โดยยูนิโคล่ได้ทำงานร่วมกับโรงงานแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิดเพื่อรับประกันการผลิตเสื้อผ้าที่มีคุณภาพสูง

การมีส่วนร่วมพันธมิตร

ยูนิโคล่เข้าใจถึงปัญหาทางสังคมในระดับโลกอย่างลึกซึ้งและใช้การพูดคุยเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจของเรา

การเคารพในความหลากหลาย

เสื้อผ้าของยูนิโคล่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อผู้คนที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมโดยไม่คำนึงถึงอายุและเพศ ความหลากหลายของพนักงานของเราได้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของลูกค้าด้วย เพราะยูนิโคล่มีรากฐานที่แข็งแกร่งกับชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ยูนิโคล่ยังได้ริเริ่มโครงการด้านความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อมั่นว่าการเปิดโอกาสให้ศักยภาพและจุดเด่นของทุกคนเผยออกมานั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมและให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น