PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  • Bấm vào đường link dẫn đến trang web bên ngoài.

Phát triển bền vững liên quan đến  trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”.
  UNIQLO nỗ lực góp phần giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn thông qua các sản phẩm thời trang và các hoạt động phát triển bền vững.

Trang web truyền thông về phát triển bền vững của UNIQLO

Trang web truyền thông về phát triển bền vững của UNIQLO

Giới thiệu các hoạt động phát triển bền vững mà UNIQLO đang triển khai toàn cầu.

  • XEM CHI TIẾT

Các hoạt động phát triển bền vững

Các hoạt động phát triển bền vững

Giới thiệu các hoạt động phát triển bền vững của Tập đoàn Fast Retailing.
*Vui lòng bấm vào đường link để truy cập trang web của Tập đoàn Fast Retailing.

  • XEM CHI TIẾT
Đại sứ thương hiệu toàn cầu