Selecteer taalvoorkeur

NL

Land veranderen

Inloggen

Welkom

EEN UNIQLO-ACCOUNT GEEFT JE…

 • GRATIS bezorging bij je eerste bestelling
 • Verrassende aanbiedingen, exclusief voor members
 • Toegang tot je aankoopgeschiedenis
 • De mogelijkheid om favoriete items op te slaan in je persoonlijke Wishlist

Maak een account aan of login en geniet direct van deze voordelen.

 • Account aanmaken
 • Inloggen
 • UNIQLO PRIVACYBELEID

  BELANGRIJK - ZORGVULDIG LEZEN

  UNIQLO respecteert de privacyrechten van de gebruikers van haar website en mobiele applicatie. In dit privacybeleid (Beleid) wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer u op onze UNIQLO-websites, waaronder UNIQLO.com en een van onze gerelateerde applicaties (de website) surft, bij ons winkelt of op een andere manier uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de manier waarop u toegang krijgt tot de website en hebben betrekking op alle technologieën of apparaten waarmee we de website aan u beschikbaar stellen.

  Dit beleid geeft u informatie over de soorten persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en de rechten die u heeft om ons gebruik van uw persoonlijke gegevens te controleren. Hieronder vindt u specifieke details over onze verwerkingsdoeleinden.

  U moet dit privacybeleid zorgvuldig lezen en we raden u aan een kopie af te drukken en te bewaren voor toekomstig gebruik. Door deze website te bekijken of anderszins te gebruiken, gaat u akkoord met dit beleid.

  Wanneer we in dit beleid "UNIQLO", "ons", "onze" of "wij" zeggen, bedoelen we UNIQLO EUROPE LTD, een bedrijf opgericht volgens de wetten van Engeland en Wales onder nummer 4845064, waarvan de statutaire zetel gevestigd is in 103-113 Regent Street, Londen, W1B 4HL, Verenigd Koninkrijk, of een van haar filialen in Europa. UNIQLO EUROPE LTD is een groepsmaatschappij van FAST RETAILING CO., LTD.

  Voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, de AVG) is UNIQLO EUROPE LTD de gegevensbeheerder (zoals gedefinieerd in de AVG) van de persoonsgegevens, wanneer zij het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

  Bovendien vallen onder de AVG:

  • Persoonsgegevens: alle informatie die betrekking op u heeft en waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd
  • Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of verzamelingen persoonsgegevens

  WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

  Wij verzamelen persoonlijke gegevens, hetzij direct van u, meestal verkregen via formulieren op onze website, hetzij indirect wanneer u interactie heeft met ons of de website.

  We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen waaronder, maar niet beperkt tot:

  • Identiteitsgegevens: voornaam, achternaam, aanhef, geboortedatum, member-ID
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer
  • Adresgegevens: factuuradres, afleveradres
  • Financiële gegevens: creditcard- of andere betalingsgegevens
  • Technische gegevens: omvat IP-adres, uw aanmeldingsgegevens, mobiele ID-informatie. Andere verwerkte technische gegevens worden niet als persoonsgegevens beschouwd

  Wanneer we persoonsgegevens verzamelen via formulieren, zijn de velden met een sterretje verplicht. De persoonsgegevens die we van u vragen, zijn nodig om een contract tussen u en UNIQLO uit te voeren, om u een dienst te verlenen waar u om heeft gevraagd of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Als u de persoonsgegevens met een sterretje niet verstrekt, kan dit gevolgen hebben voor het leveren van onze goederen en diensten.

  MET WIE DELEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS EN HOE WORDEN DE GEGEVENS OVERGEDRAGEN?

  Wij behandelen al uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. Informatie over onze klanten is belangrijk en het beschermen van uw privacy is essentieel voor ons. Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve voor de beperkte doeleinden die hieronder worden gespecificeerd.

  We geven gegevens alleen door aan:

  • Andere bedrijven binnen de Fast Retailing Group (details)
  • Leveranciers en dienstverleners die we inhuren om gegevens namens ons te verwerken
  • Overheidsinstellingen en wetshandhavingsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om bepaalde rechten te beschermen
  • Rechtsopvolgers van ons bedrijf (in het geval van een overdracht van activa of als we een deel of een deel van ons bedrijf verkopen)

  Wanneer we persoonlijke gegevens delen met ons moederbedrijf of andere entiteiten binnen onze groep, volgen we een beleid dat minstens even beschermend is als het beleid dat in dit privacybeleid wordt beschreven.

  We werken voornamelijk met teams, systemen en leveranciers in Europa, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar, toegankelijk zijn in, en opgeslagen worden op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze gegevens zullen altijd veilig worden bewaard en in overeenstemming met de vereisten van alle toepasselijke regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

  Derden kunnen onder andere worden ingeschakeld voor het uitvoeren van uw bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens en het leveren van ondersteunende diensten. Wanneer we persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de EER, vragen we hen voldoende garanties te geven om passende technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen te treffen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de EU-verordening en de bescherming van uw rechten als betrokkene wordt gewaarborgd. We vertrouwen ook op de adequaatheid-besluiten van de Europese Commissie, of we kunnen hen vragen contracten af te sluiten op basis van het model dat door de Europese Commissie is aangenomen volgens artikel 46.2 van de AVG (adequaatheid-besluit en modelbepalingen aangenomen door de EU-Commissie zijn beschikbaar via deze pagina).

  Wanneer we met derden werken, geven we hen alleen persoonlijke informatie die ze nodig hebben om hun diensten uit te voeren en vragen we hen om uw gegevens alleen te gebruiken voor specifieke vermelde doeleinden. We zullen altijd alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk behandelen.

  Wij geven account- en andere persoonlijke gegevens vrij wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om aan de wet te voldoen; om ons beleid af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van de website, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico’s. Dit omvat echter niet het verkopen, verhuren, delen of anderszins openbaar maken van persoonlijke informatie voor commerciële doeleinden in strijd met de verplichtingen zoals uiteengezet in dit beleid.

  HOE VERWERKEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS EN HOE LANG WORDEN DEZE BEWAARD?

  We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als we ze nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Details over het bewaren worden hieronder voor elk doel uitgelegd.

  We kunnen sommige persoonlijke gegevens langer bewaren dan wordt voorgesteld om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijv. om te voldoen aan onze verplichtingen in verband met facturering) of om onze legitieme zakelijke belangen te beschermen (bijv. om een vordering in te stellen bij de rechtbank).

  WELKE RECHTEN ZIJN VAN TOEPASSING OP PERSOONLIJKE GEGEVENS?

  Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, heeft u nog steeds de volgende rechten die u direct op uw account kunt toepassen of waarover u contact met ons kunt opnemen. Wanneer de onderstaande doeleinden worden gedefinieerd, kunnen er enkele bijzonderheden zijn wanneer u uw rechten toepast. U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om toegang te vragen tot persoonlijke gegevens die we over u bewaren
  • Het recht om van ons rectificatie te vragen van persoonsgegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn;
  • Het recht om van ons rectificatie te vragen van persoonlijke gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn
  • Het recht om te verzoeken om verwijdering (het recht om vergeten te worden) van persoonlijke gegevens als deze gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt of als u uw toestemming intrekt (het kan zijn dat we sommige persoonlijke gegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke vereisten)
  • Het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
   • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens heeft aangekaart, wordt de verwerking beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid te controleren
   • Wanneer de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan
   • Als we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig heeft om uw rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
   • Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking op basis van legitieme belangen, wordt de verwerking beperkt gedurende een periode waarin kan worden geverifieerd of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan de uwe
  • Het recht om bezwaar te maken, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze legitieme belangen. U heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing)
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die wij over u bewaren te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en dat u het recht heeft om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract en wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden indien dit technisch haalbaar is
  • Het recht om u af te melden voor marketingcommunicatie die wij u kunnen sturen door te klikken op de afmeldlink onderaan elke e-mail die wij u hebben gestuurd of door contact met ons op te nemen
  • Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, en dat rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft (tenzij dit besluit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en UNIQLO of is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming)
  • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u redenen heeft om aan te nemen dat uw rechten op uw persoonlijke gegevens door UNIQLO worden geschonden

  Om uw rechten uit te oefenen kunnen we u om aanvullende informatie vragen die nodig is om uw identiteit te bevestigen.

  VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

  We hebben hieronder in tabelvorm een beschrijving opgenomen van alle manieren waarop we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken en op welke rechtsgrondslagen we ons daarvoor baseren. Waar van toepassing hebben we ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn.

  • 1. Uw aankopen beheren en onze producten laten bezorgen

  Om uw bestelling te ontvangen, te verwerken en bij u af te leveren, gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor verschillende stappen, zoals het innen van de betaling, het factureren en het afleveren van het pakket.

  Categorie van verwerkte gegevens (a) Identiteitsgegevens
  (b) Contactgegevens
  (c) Adresgegevens
  (d) Financiële gegevens
  (e) Technische gegevens
  Wettelijke basis

  We verwerken uw gegevens op basis van de algemene voorwaarden die u accepteert wanneer u een bestelling afrondt op de website van UNIQLO.

  Gegevens delen Om diensten te kunnen bieden, werken we samen met verschillende gegevensverwerkers om de betaling af te handelen en uw producten te kunnen leveren.
  Behoud De criteria die worden gebruikt om te bepalen hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard, zijn gebaseerd op de wettelijke basis en worden niet langer dan nodig is gebruikt voor het doel of de doelen waarvoor ze worden verwerkt.
  Rechten op de gegevens U kunt deze gegevens wijzigen en openen via uw UNIQLO-account of door contact op te nemen met de klantenservice. U kunt verzoeken om uw account te verwijderen.
  • 2. Het laatste nieuws en informatie over de producten en merken van UNIQLO

  LifeWear by UNIQLO heeft een simpel doel: jouw leven beter maken. We vinden dat onze communicatie hetzelfde moet doen. We gebruiken uw gegevens om persoonlijk nieuws met u te delen, zoals speciale aanbiedingen, lanceringen en nieuwe producten.

  Categorie van verwerkte gegevens (a) Identiteitsgegevens
  (b) Contactgegevens
  Wettelijke basis

  Wij verwerken uw gegevens op basis van uw expliciete toestemming die u heeft verzameld wanneer u zich abonneert op onze e-nieuwsbrief of onze app-kennisgevingen.

  U kunt, als u dat wilt, tijdens het downloaden of de eerste verbinding, de app toestemming geven om u meldingen te sturen.

  Gegevens delen Uw gegevens worden verwerkt in ons wereldwijde UNIQLO-systeem, dat voornamelijk in Europa en Japan wordt beheerd, en we kunnen een gegevensverwerker gebruiken om onze communicatie naar uw inbox of mobiele telefoon te sturen en af te leveren.
  Behoud Uw persoonlijke gegevens worden maximaal drie jaar na uw laatste activiteit verwijderd.
  Rechten op de gegevens U kunt uw toestemming op elk gewenst moment wijzigen door u hier af te melden of door de meldingen in de applicatie-instellingen uit te schakelen.
  • 3. Als u onze mobiele applicatie van UNIQLO gebruikt

  Om een meer persoonlijke ervaring te bieden, maken we een member-ID aan die aan u wordt toegewezen. Met uw bestelgeschiedenis kunt u uw eerdere aankopen volgen (artikelcode, maat, kleur) voor uw eigen referentie. Uw geografische locatie wordt gebruikt om de dichtstbijzijnde UNIQLO-winkel te vinden.

  We zullen uw gegevens gebruiken om bedrijfsanalyses uit te voeren, zodat we de koopgewoonten en het koopgedrag van onze klanten beter kunnen begrijpen. Hierdoor kunnen we onze communicatie met u beter personaliseren, u informeren over producten die relevant kunnen zijn en de ontwikkeling van bedrijfsstrategieën ondersteunen.

  Categorie van verwerkte gegevens (a) Identiteitsgegevens
  (b) Technische gegevens (inclusief geolocatie)
  Wettelijke basis We verwerken uw gegevens op basis van de algemene voorwaarden die u accepteert wanneer u de app voor het eerst gebruikt en wanneer u zich registreert voor een UNIQLO-account. Voor het gebruik van de geolocatie van uw telefoon is specifieke toestemming vereist.
  Gegevens delen Uw UNIQLO-accountgegevens worden in Europa verwerkt en opgeslagen.
  Behoud Uw gegevens worden bewaard totdat u uw app-account verwijdert, of worden drie jaar na uw laatste activiteit verwijderd.
  Rechten op de gegevens U kunt diensten zoals geolocatie op elk gewenst moment deactiveren en uw app-gegevens openen, wijzigen en verwijderen via de instellingen van de mobiele UNIQLO-applicatie.
  • 4. Het behandelen van uw klantenservice-verzoek

  We verwerken sommige van uw gegevens wanneer u contact opneemt met onze klantenservice via e-mail, telefoon of chat om uw verzoek beter te kunnen begrijpen en u het best mogelijke antwoord te kunnen geven. We kunnen de hulp inroepen van andere interne afdelingen om uw vragen te beantwoorden.

  Categorie van verwerkte gegevens (a) Identiteitsgegevens
  (b) Contactgegevens
  (c) Adresgegevens
  (d) Financiële gegevens
  Wettelijke basis We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om uw verzoek te beantwoorden, op basis van ons legitieme belang of een uitdrukkelijke toestemming.
  Delen van gegevens Onze klantenservice is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en Europa en uw gegevens worden voornamelijk gehost in Europa en Japan.
  Behoud De gegevens van elk verzoek worden tot drie jaar na sluiting bewaard.
  Rechten op de gegevens U kunt toegang, wijziging en verwijdering aanvragen.
  • 5. Feedback en beoordelingen over onze producten en diensten

  Na uw ervaring met UNIQLO vragen we u om uw feedback en beoordeling van onze producten en diensten, zodat we onszelf kunnen verbeteren. We kunnen informatie van u verzamelen tijdens uw winkelbezoek, we kunnen u een bericht sturen waarin we u om een beoordeling vragen na een aankoop, of nadat u contact heeft opgenomen met onze klantenservice (via chat en/of e-mail). We kunnen u vragen om uw naam en uw e-mailadres als we contact met u willen opnemen voor meer informatie.

  Categorie van verwerkte gegevens (a) Identiteitsgegevens
  (b) Contactgegevens
  Wettelijke basis

  Om contact met u op te nemen na een aankoop of een bezoek om uw feedback of beoordeling te vragen, gebruiken we legitieme belangen om onze diensten en producten te verbeteren.

  Wanneer u een recensie indient, informeren wij u over de specifieke algemene voorwaarden en vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming.

  Gegevens delen We kunnen uw beoordeling/feedback delen binnen de entiteiten van onze groep. We zullen ook productbeoordelingen delen om deze weer te geven op onze andere websites over de hele wereld, zodat het al onze klanten kan helpen.
  Behoud 12 maanden
  Rechten op de gegevens U kunt verzoeken om wijziging, toegang en verwijdering van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met de klantenservice.
  • 6. Deelname aan winacties of andere promotie-activiteiten

  We organiseren regelmatig winacties, competities, app sampling-programma's en andere promotionele acties waaraan u kunt deelnemen.

  Categorie van verwerkte gegevens (a) Identiteitsgegevens
  (b) Contactgegevens
  (c) Adresgegevens (alleen voor sommige bewerkingen)
  Wettelijke basis Uw toestemming wordt gevraagd en verzameld wanneer u aan dergelijke activiteiten wilt deelnemen. Sommige activiteiten kunnen een prijstrekking zijn op basis van een directe aankoop waarbij specifieke algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  Gegevens delen Uw gegevens blijven meestal in Europa en het Verenigd Koninkrijk, maar kunnen worden gehost in ons wereldwijde systeem (afhankelijk van de activiteiten). Meer informatie vindt u in de specifieke algemene voorwaarden van de actie.
  Behoud Voor de duur van de actie. Dit is afhankelijk van de actie, raadpleeg de specifieke algemene voorwaarden.
  Rechten op de gegevens U kunt verzoeken om toegang tot, wijziging en verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
  • 7. Onze website beschermen tegen bedreigingen en fraude en een veilige ervaring bieden

  We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën om onze website te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en frauduleus verkeer. Om legitieme toegang voor u te garanderen, gebruiken we een aantal technische gegevens van uw browser.

  Categorie van verwerkte gegevens (a) Identiteitsgegevens
  (b) Contactgegevens
  (c) Adresgegevens
  (d) Financiële gegevens
  (e) Technische gegevens
  Wettelijke basis We gebruiken ons legitieme belang om onze website te beschermen tegen aanvallen en frauduleuze aankopen/betalingen om dergelijke informatie te verwerken.
  Gegevens delen We gebruiken hiervoor verwerkers binnen de EU en buiten de EER, naast onze interne teams wanneer onderzoek nodig is.
  Behoud 12 maanden
  Rechten op de gegevens U kunt toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens.
  • 8. Bedrijfsanalyse uitvoeren

  We zullen uw gegevens gebruiken om bedrijfsanalyses uit te voeren, zodat we de koopgewoonten en het koopgedrag van klanten beter kunnen begrijpen. Hierdoor kunnen we onze communicatie met u personaliseren, u informeren over producten die relevant kunnen zijn en de ontwikkeling van bedrijfsstrategieën ondersteunen.

  Categorie van verwerkte gegevens (c) Adresgegevens
  (d) Financiële gegevens
  (e) Technische gegevens: omvat IP-adres, uw aanmeldingsgegevens, mobiele ID-informatie, cookies. Andere verwerkte technische gegevens worden niet als persoonsgegevens beschouwd.
  Wettelijke basis Wanneer we persoonlijk identificeerbare gegevens gebruiken, wordt dit gedekt door uw toestemming voor profilering of gepersonaliseerde marketingactiviteiten.
  Gegevens delen We gebruiken voornamelijk de gegevens die zijn opgeslagen in onze Global UNIQLO-systemen in de EU en Japan, of die zijn verzameld met behulp van cookies.
  Behoud Gebaseerd op het bewaren van de originele gegevens, zie 1. 2. 3.
  Rechten op de gegevens Uw rechten zijn vergelijkbaar met 1. 2. 3.
  • 9. Gebruik maken van onze digitale diensten in de winkel, zoals app-scan of digitale kassabon

  Wanneer u uw UNIQLO-app in de winkel scant, koppelen we uw aankoop aan uw account zodat u uw bestelgeschiedenis kunt bekijken in de app of wanneer u bent ingelogd op uw online account. Het stelt ons ook in staat om bedrijfsanalyses uit te voeren op basis van uw aankoopgeschiedenis.

  Categorie van verwerkte gegevens (b) Contactgegevens (lidmaatschapsID, e-mailadres)
  Wettelijke basis Dit is gebaseerd op uw expliciete toestemming en actie dat u de barcode van uw UNIQLO-app scant.
  Gegevens delen De verzamelde gegevens worden opgeslagen in onze wereldwijde UNIQLO-systemen in de EU en Japan.
  Behoud Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw account, zie 1. 3.
  Rechten op de gegevens U kunt verzoeken om toegang tot en verwijdering van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met de klantenservice

  COOKIES

  Wanneer u onze website bezoekt, kan bepaalde informatie over uw surfgedrag worden opgeslagen in een aantal cookies die op uw apparaat worden aangemaakt. Wij geven deze cookies om de navigatie op onze website makkelijker voor u te maken, of om te meten hoe vaak onze website wordt bezocht. Ze kunnen ook worden uitgegeven door onze providers om u gepersonaliseerde functies en reclame aan te bieden wanneer u andere websites bezoekt.

  Informatie in cookies die op uw browser worden ingesteld, wordt bewaard voor de duur van de websessie (sessiecookies) of voor een langere periode die is vastgesteld om het doel te bereiken waarvoor ze zijn gemaakt (dat kan bijvoorbeeld enkele dagen zijn om uw account ingelogd te houden, dat kan enkele maanden zijn als u personalisatie accepteert, etc.), en voor een maximale duur van 13 maanden.

  Voor de meeste cookies is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment wijzigen of details over gebruikte cookies op onze website bekijken door op de cookie-instellingen in de voettekst te klikken.

  Cookies die we uitgeven als eerste partij

  Door cookies die we op uw apparaat installeren, kunnen we uw browser herkennen wanneer u verbinding maakt met onze website. We plaatsen cookies voor de volgende doeleinden:

  • Beheer en beveilig de toegang tot specifieke en persoonlijke plaatsen zoals uw account
  • Uw winkelwagentje beheren
  • Informatie in formulieren onthouden
  • Fraude detecteren, betalingen beveiligen en onze website beschermen tegen bots of kwaadwillig verkeer
  • Verkeersstatistieken opstellen (aantal bezoeken, bekeken pagina's, afbreken van bestellingen) om de kwaliteit van onze diensten te controleren en te verbeteren. Deze zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens
  • De presentatie van onze website aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal
  • Inhoud bieden, waaronder reclame, die aansluit bij uw interesses en de aanbiedingen die we u sturen aan te passen.

  Cookies van derden

  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen een of meer cookies van onze leveranciers (cookies van derden) op uw apparaat worden geplaatst via de pagina's van onze website of via inhoud die wordt weergegeven in onze advertentieruimten.

  De cookies die op onze website worden geplaatst door de providers die we gebruiken om onze activiteiten en onze aanbiedingen te promoten, zijn bedoeld om:

  • Analyses te verzamelen over de prestaties van advertenties of gepersonaliseerde weergaven
  • De producten te identificeren die op onze website zijn bekeken of gekocht om het reclameaanbod dat u wordt toegestuurd wanneer u andere websites bezoekt te personaliseren
  • UNIQLO-aanbiedingen per e-mail te sturen wanneer u daar bij registratie toestemming voor heeft gegeven

  De cookies in de advertentieruimten van onze website zijn bedoeld om statistieken over advertenties op te stellen (zoals hoe vaak deze worden weergegeven, welke advertenties worden weergegeven, het aantal gebruikers dat op elke advertentie heeft geklikt).

  De uitgifte en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. Wij hebben geen toegang tot of controle over cookies van derden. We zorgen er echter voor dat de partnerbedrijven de op onze website verzamelde informatie uitsluitend voor onze behoeften en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving behandelen.

  U kunt cookies van derden weigeren door uw browser op de juiste manier in te stellen. De instellingen en uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen kunt u wijzigen.

  U kunt uw browser-software zo instellen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen of dat ze worden geweigerd, ofwel systematisch, ofwel afhankelijk van de uitgever ervan.

  • Om u te voorzien van een Fit Finder tool op onze productpagina's, maken we gebruik van Fit Analytics en u kunt hun privacybeleid hier vinden.

  Als uw browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, kunt u geen aankopen doen of gebruikmaken van essentiële functies van onze website, zoals het bewaren van producten in uw winkelwagen of het ontvangen van gepersonaliseerde aanbevelingen. De configuratie van elke browser is anders. Deze wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waarin u kunt vinden hoe u uw wensen voor cookies kunt wijzigen. Meer informatie over het verwijderen of beheren van cookies vindt u op http://www.aboutcookies.org.uk/.

  PROFIELEN

  We kunnen gepersonaliseerde inhoud of communicatie weergeven of verzenden met behulp van profiling-technieken (door de GDPR gedefinieerd als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij de persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de persoonlijke voorkeuren of interesses, het gedrag of de locatie van de betrokkene te analyseren of te voorspellen).

  Gepersonaliseerde reclame-banner

  Nadat u onze website heeft bezocht met geactiveerde advertentiecookies, kunnen er gepersonaliseerde banner advertenties worden weergegeven wanneer u op andere websites bent. We doen er alles aan om u aanbiedingen te doen die voor u relevant zijn. De weergegeven reclamebanners hebben dus betrekking op producten die zijn bekeken door vanaf uw apparaat op onze website te browsen.

  Gerichte informatie

  Wanneer u ermee instemt dat wij contact met u opnemen voor commerciële doeleinden, kunnen wij u e-mails en andere mededelingen sturen over goederen en diensten die interessant voor u kunnen zijn. We doen dit door het online surf- en winkelgedrag van onze klanten te bestuderen en hen informatie te geven over de producten die ze hebben bekeken en die ze gebruiken. Als u uw voorkeuren heeft aangegeven toen u ons uw gegevens gaf, gebruiken we die om de informatie die we u sturen beter te selecteren.

  Wij gebruiken online surfgegevens om het gebruik van onze website te volgen, om te begrijpen welke producten en diensten voor u interessant zijn en om bepaalde persoonlijke informatie te verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres en een unieke identificatiecode die aan uw apparaat is gekoppeld. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om u te helpen bij het koopproces, onder andere door van tijd tot tijd contact met u op te nemen (per e-mail) of om de reclame die online aan u wordt getoond te personaliseren.

  TRANSACTIEBEVEILIGING EN MISBRUIK VAN WEBSITES

  Om u de beste diensten te kunnen bieden en u een veilige ervaring te kunnen bieden met betrekking tot de betaling en levering van uw bestellingen, gebruiken we sommige van uw gegevens om misbruik van deze website te voorkomen.

  Betrokken gegevens zijn gegevens met betrekking tot de uitvoering van het contract (gekochte artikelen, persoonlijke informatie, betaalmethode en bankgegevens).

  We kunnen besluiten om alle relevante veiligheidsmaatregelen te implementeren of, wanneer de veiligheid van de transactie niet kan worden gegarandeerd, besluiten om de bestelling te annuleren. In het geval van een incident, zoals frauduleus gebruik van het betaalmiddel of fraude met de levering, stellen de gegevens met betrekking tot de bestelling ons in staat om eventuele relevante aanvullende controles uit te voeren voor toekomstige bestellingen.

  BEVEILIGING

  We streven ernaar onze klanten een veilige omgeving te bieden. Hoewel we gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te beschermen, zal geen enkele overdracht via het internet ooit gegarandeerd veilig zijn. Houd er daarom rekening mee dat we de veiligheid van persoonlijke gegevens die u via internet aan ons doorgeeft, niet kunnen garanderen.

  Wanneer u een computer of terminal op een openbare locatie gebruikt, raden we u aan om voor uw eigen veiligheid altijd uit te loggen en de browser van de website te sluiten wanneer u een online sessie heeft voltooid. Daarnaast raden we u aan de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen om uw online veiligheid te verbeteren:

  • Houd de wachtwoorden van uw account privé. Onthoud dat iedereen die uw wachtwoord weet, toegang kan krijgen tot uw account
  • Gebruik minstens 8 tekens als u een wachtwoord aanmaakt. Een combinatie van letters en cijfers is het beste. Gebruik geen woorden, namen, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens die gemakkelijk te achterhalen zijn. U kunt uw wachtwoord wijzigen door naar 'Mijn account' te gaan en te klikken op 'Naam, e-mailadres of wachtwoord wijzigen'
  • Vermijd het gebruik van hetzelfde wachtwoord voor meerdere online accounts

  KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN

  Bepaalde links op de website kunnen naar andere, niet-gerelateerde bedrijven van derden verwijzen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen met deze externe bedrijven.

  Links op onze website naar websites van derden worden aangeboden voor uw gemak en we hebben geen controle over deze websites of hun privacybeleid, dat kan afwijken van het onze. Wij onderschrijven of verklaren niets over websites van derden die via deze website toegankelijk zijn. We raden u aan het privacybeleid van elk bedrijf te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens verstrekt.

  De gegevens die u aan niet-gerelateerde derden verstrekt, vallen onder hun privacybeleid. Sommige externe bedrijven kunnen ervoor kiezen om hun persoonlijke gegevens met ons te delen; dat delen valt onder het privacybeleid van die derde partij.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die derden kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken via hun websites. Lees altijd zorgvuldig het privacybeleid van elke website die u bezoekt.

  KINDEREN

  We verzamelen niet bewust informatie van personen zonder toezicht onder de leeftijd van toestemming van het land en zullen dat ook niet doen. Voor de verwerking van persoonsgegevens van een kind dat nog niet meerderjarig is, is de toestemming van de houder van het ouderlijk gezag vereist. We zullen redelijke inspanningen leveren om in zo’n geval te controleren of de toestemming is gegeven of op die manier is geautoriseerd, rekening houdend met de beschikbare technologie.

  WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

  Ons bedrijf verandert voortdurend en ons privacybeleid zal ook blijven veranderen. U dient onze website regelmatig te controleren op recente wijzigingen. Alle wijzigingen in het privacybeleid worden op de website gepubliceerd en de datum onderaan dit beleid wordt aangepast om aan te geven wanneer het voor het laatst is herzien.

  CONTACT

  Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit beleid of andere privacy-gerelateerde vragen of als u een van uw hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op dpo_eu@fastretailing.com.

  UNIQLO EUROPE Ltd - Functionaris Gegevensbescherming
  103-113 Regent Street
  Londen
  W1B 4HL
  UK

  © UNIQLO EUROPE LTD. 2024

  Geregistreerd in Engeland en Wales - Nummer 4845064

  BTW-nummer - 820605757

  Laatst bijgewerkt - april 2024