privacy policy

  1. Polisi Privasi UNIQLO

  2. Kemaskini Terakhir: Januari 22, 2020

Kami di UNIQLO Malaysia Sdn Bhd ("Syarikat," “kita” atau" kami "), memahami kepentingan data peribadi (" Data Peribadi "merujuk kepada apa-apa maklumat sama ada direkodkan dalam bentuk bahan atau tidak, dari mana identiti seseorang individu adalah jelas atau boleh semunasabahnya dan secara langsung ditentukan oleh entiti yang memegang maklumat, atau apabila meletakkan bersama-sama dengan maklumat lain secara langsung dan jelas mengenal pasti individu) dan data peribadi sensitif yang termasuk tetapi tidak terhad kepada, maklumat yang berkaitan dengan kesihatan fizikal atau mental atau keadaan kepercayaan individu dan agama, atau mana-mana data peribadi sensitif lain ("Data Peribadi Sensitif") seperti yang ditakrifkan di bawah peraturan, garis panduan, perintah yang dibuat di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan apa-apa pindaan statutori atau enakmen yang dibuat daripada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dari semasa ke semasa (secara kolektif dirujuk sebagai "PDPA"). Kami berusaha untuk melindungi Data Peribadi melalui pematuhan kami dengan PDPA dan polisi privasi ini untuk pemprosesan data peribadi ("Polisi Privasi"), dan dengan sewajarnya memproses Data Peribadi pelanggan, pemegang saham, pekerja dan pemohon yang berpotensi untuk aktiviti pekerjaan atau pengambilan pekerja oleh Syarikat.

  • • Kami akan mengumpul Data Peribadi dan Data Peribadi Sensitif semasa jangkamasa anda berurusan dengan kami dalam apa-apa cara atau cara termasuk menurut mana-mana transaksi, apa-apa peristiwa dan/atau komunikasi yang dibuat daripada/dengan kami dengan cara yang sesuai tidak menghadkan prestasi kontrak, memasuki kontrak, kewajipan undang-undang, kepentingan penting, dan pentadbiran keadilan;

  • • Kami akan memaklumkan anda mengenai tujuan penggunaan Data Peribadi anda dan Data Peribadi yang sensitif, dan menggunakan maklumat tersebut dalam skop yang sah, tujuan langsung dan/atau untuk tujuan berikutan;

  • • Kami akan mengambil langkah yang perlu dan sesuai untuk menguruskan Data Peribadi dan Data Peribadi Sensitif secara selamat;

  • • Kami akan mengumpul/menggunakan/mendedahkan Data Peribadi tanpa kebenaran individu dalam kes: perlu bagi tujuan, situasi mengancam nyawa, data yang tersedia secara terbuka, kepentingan negara, penyiasatan, tujuan penilaian, tujuan artistik, aktiviti berita, penyediaan perkhidmatan undang-undang, pengumpulan oleh biro kredit, tujuan pekerjaan, yang didedahkan oleh agensi awam, dan sebagainya.

  • • Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, kami tidak akan berkongsi, mendedahkan atau menjual Data Peribadi atau Data Peribadi Sensitif kepada mana-mana pihak ketiga tanpa keizinan daripada individu.

  • • Kami akan bertindak balas dengan sewajarnya sekiranya individu menghubungi secara sesuai mengenai paparan, pembetulan, pemadaman, penarikan balik (sepenuhnya atau sebahagian) dan/atau penamatan penggunaan Data Peribadi mereka atau Data Peribadi Sensitif.

  • • Kami akan mengekalkan rekod permohonan, notis, permintaan dan lain-lain yang berkaitan dengan Data Peribadi yang diproses oleh Syarikat.

  • • Pengumpulan Data Peribadi anda oleh kami mungkin mandatori atau secara sukarela dalam bentuk bergantung kepada tujuan Data Peribadi anda dikumpulkan. Di mana anda wajib untuk memberikan kami Data Peribadi anda, dan anda gagal atau memilih untuk tidak memberikan kami data tersebut, atau tidak bersetuju dengan Polisi Privasi di atas atau ini, kami tidak akan dapat menyediakan produk dan/atau perkhidmatan atau sebaliknya berurusan dengan anda.

 1. Tujuan penggunaan Data Peribadi dan Data Peribadi Sensitif

 2. Kami menggunakan Data Peribadi yang diberikan kepada kami oleh individu hanya untuk tujuan yang berikut ("Tujuan"):

 3. (1) Data Peribadi dan Data Peribadi Sensitif Pelanggan kami (termasuk pengguna perisian aplikasi kami)

  • • untuk berkomunikasi dengan anda;

  • • untuk mengekalkan dan meningkatkan hubungan pelanggan;

  • • untuk menilai, memproses dan menyediakan produk, perkhidmatan dan / atau kemudahan kepada anda;

  • • untuk mentadbir dan memproses sebarang bayaran yang berkaitan dengan produk, perkhidmatan dan / atau kemudahan yang anda minta;

  • • untuk mewujudkan identiti dan latar belakang anda;

  • • untuk bertindak balas kepada pertanyaan atau aduan anda dan menyelesaikan sebarang masalah dan pertikaian yang mungkin timbul berkaitan dengan sebarang urusan dengan kami;

  • • untuk memberi anda maklumat dan / atau kemas kini mengenai produk, perkhidmatan, promosi yang akan ditawarkan oleh kami dan / atau acara yang dianjurkan oleh kami dan pihak ketiga terpilih yang mungkin menarik minat anda dari semasa ke semasa;

  • • untuk tujuan pemasaran langsung melalui SMS, panggilan telefon, e-mel, faks, surat, media sosial dan / atau mana-mana saluran komunikasi lain yang sesuai kepada ahli-ahli program kesetiaan kami;

  • • untuk memudahkan penyertaan anda, dan pentadbiran kami, dalam sebarang acara termasuk pertandingan, promosi atau kempen;

  • • untuk mengekalkan dan mengemas kini penyimpanan rekod dalaman;

  • • untuk tujuan pentadbiran dalaman;

  • • untuk menghantar mesej ucapan bermusim dari semasa ke semasa;

  • • untuk menghantar jemputan menyertai acara dan promosi kami dan acara pelancaran produk kepada anda;

  • • untuk memantau, mengkaji dan memperbaiki acara dan promosi, produk dan / atau perkhidmatan kami;

  • • untuk memproses apa-apa bayaran yang berkaitan dengan transaksi komersial anda dengan kami;

  • • untuk memproses dan menganalisis Data Peribadi anda secara individu atau kolektif dengan individu lain;

  • • untuk menjalankan penyelidikan pasaran atau kaji selidik, analisis pemasaran dalaman, aktiviti profil pelanggan, analisis corak dan pilihan pelanggan, perancangan dan analisis statistik dan trend berhubung dengan produk dan / atau perkhidmatan kami;

  • • untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan juruaudit untuk tujuan audit dalaman dan pelaporan kami;

  • • untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda menurut mana-mana perjanjian atau dokumen yang anda telah meterai dengan sewajarnya dengan kami untuk mendapatkan nasihat undang-undang dan / atau kewangan dan / atau untuk memulakan tindakan undang-undang;

  • • untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan rakan usaha sama/perniagaan kami untuk bersama-sama membangunkan produk dan / atau perkhidmatan atau melancarkan kempen pemasaran;

  • • untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan syarikat insurans yang diperlukan untuk tujuan memohon dan memperoleh tuntutan insurans, jika perlu;

  • • untuk tujuan audit, pengurusan risiko dan keselamatan;

  • • untuk mengesan, menyiasat dan menghalang aktiviti penipuan, yang dilarang atau yang menyalahi undang-undang;

  • • untuk membolehkan kami melaksanakan tanggungjawab kami dan menguatkuasakan hak kami di bawah mana-mana perjanjian atau dokumen yang kami adalah pihak kepada;

  • • untuk memindahkan atau memperuntukkan hak, kepentingan dan obligasi kami di bawah mana-mana perjanjian yang dimeteraikan dengan kami;

  • • untuk memenuhi sebarang keperluan undang-undang atau pengawalseliaan dan membuat penzahiran di bawah kehendak mana-mana undang-undang, peraturan, perintah, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan, pekeliling atau kod yang terpakai kepada kami;

  • • untuk menguatkuasakan atau mempertahankan hak-hak kami dan hak-hak anda di bawah, dan untuk mematuhi, kewajipan kami di bawah undang-undang, perundangan dan peraturan yang berkenaan;

  • • untuk tujuan lain yang diperlukan untuk mengendalikan, mengekalkan dan menguruskan perniagaan dan hubungan anda dengan kami dengan lebih baik, yang kami maklumkan kepada anda apabila kami mendapatkan persetujuan anda;

 4. (2) Data Peribadi dan Data Peribadi Sensitif para Pemegang Saham

  • • pelaksanaan hak dan/atau prestasi kewajipan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010; dan

  • • pengurusan yang berkaitan dengan pemegang saham kami, seperti penyediaan rekod selaras dengan pelbagai undang dan perintah

 5. (3) Data Peribadi dan Data Peribadi Sensitif Pemohon Pekerjaan

  • • Menghubungi dan/atau memberikan maklumat kepada pemohon pekerjaan, dan kegunaan lain yang perlu untuk pekerjaan dan aktiviti merekrut

  • • Jika permohonan anda tidak berjaya, kami akan menyimpan data peribadi anda untuk tempoh yang munasabah selaras dengan polisi dan prosedur dalaman kami dan untuk tujuan pentadbiran dan analisis statistik atau untuk peluang pekerjaan lain

  • • Jika permohonan anda berjaya, kami akan memproses data peribadi anda untuk Tujuan-tujuan berkenaan dengan pekerjaan anda dengan kami, termasuk untuk berkomunikasi dengan anda, mengurus, memperbaiki dan mengekalkan pentadbiran sumber manusia yang efektif, memproses gaji anda, memberi maklum balas terhadap pertanyaan atau aduan anda, memperbaiki dan memudahkan prestasi pekerja dan semakan gaji, memantau pematuhan polisi, peraturan, buku panduan dan garis panduan, menilai prestasi anda, membolehkan kami merancang dan memantau keperluan untuk latihan, melaksanakan pemeriksaan perubatan ke atas pekerja, memudahkan penukaran sementara dan pemindahan anda di dalam Syarikat dan/atau syarikat-syarikat di dalam kumpulan Syarikat serta tujuan-tujuan lain yang kami perlukan atau berhubungan dengan perkerjaan anda dengan kami yang sepertimana tertera dalam polisi dalaman pekerja.

 6. (4) Data Peribadi dan Data Peribadi Sensitif orang-orang yang menyiarkan / menyerahkan Data Peribadi dan Data Peribadi Sensitif pada laman web kami atau perisian aplikasi

  • • Penggunaan kerja-kerja yang dihantar / diserahkan di laman web kami atau perisian aplikasi dalam iklan untuk Syarikat atau afiliasinya.

  • *Semua hak publisiti, hak cipta dan hak harta perindustrian lain dalam kerja-kerja yang disiarkan / dikemukakan akan dikaitkan dengan pengguna yang menyiarkan / mengemukakan karya-karya itu, dengan syarat bahawa apabila menghantar / mengemukakan karya-karya tersebut, pengguna akan dianggap mempunyai memberikan kepada Syarikat suatu lesen global tanpa royalti dan tidak eksklusif (dengan hak sublesen kepada pihak ketiga) untuk menggunakan (termasuk, tanpa batasan, memperbanyak, mempublikasikan, menghantar, mengedarkan, menyerahhakkan, meminjamkan, menterjemah dan menyesuaikan diri) dan pengguna tersebut bersetuju bahawa dia tidak akan menegaskan apa-apa hak moral dalam kerja-kerja sedemikian.

 7. (5)Data Peribadi dan Data Peribadi Sensitif dari Vendor dan Pembekal kami

  • • untuk berkomunikasi dengan anda;

  • • untuk mengekalkan dan meningkatkan hubungan perniagaan;

  • • untuk mewujudkan identiti dan latar belakang anda;

  • • untuk bertindak balas kepada pertanyaan atau aduan anda dan menyelesaikan sebarang masalah dan pertikaian yang mungkin timbul berkaitan dengan sebarang urusan dengan kami;

  • • untuk mengekalkan dan mengemas kini penyimpanan rekod dalaman;

  • • untuk tujuan pentadbiran dalaman;

  • • untuk menghantar jemputan menyertai acara dan promosi kami dan acara pelancaran produk kepada anda;

  • • untuk menjalankan pemeriksaan rujukan kredit dan mewujudkan kelayakan kredit anda, di mana perlu;

  • • untuk mentadbir dan menguatkuasakan transaksi komersial anda dengan kami (seperti anugerah tender, kontrak untuk perkhidmatan, perjanjian penyewaan);

  • untuk memproses apa-apa bayaran yang berkaitan dengan transaksi komersial anda dengan kami;

  • • untuk memproses dan menganalisis Data Peribadi anda secara individu atau kolektif dengan individu lain;

  • • untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan juruaudit untuk tujuan audit dalaman dan pelaporan kami

  • • untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda menurut mana-mana perjanjian atau dokumen yang anda telah meterai dengan sewajarnya dengan kami untuk mendapatkan nasihat undang-undang dan / atau kewangan dan / atau untuk memulakan tindakan undang-undang;

  • • untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan rakan usaha sama/perniagaan kami untuk bersama-sama membangunkan produk dan / atau perkhidmatan atau melancarkan kempen pemasaran;

  • • untuk berkongsi mana-mana Data Peribadi anda dengan syarikat insurans yang diperlukan untuk tujuan memohon dan memperoleh polis/tuntutan insurans, jika perlu;

  • • untuk tujuan audit, pengurusan risiko dan keselamatan;

  • • untuk mengesan, menyiasat dan menghalang aktiviti penipuan, yang dilarang atau yang menyalahi undang-undang;

  • • untuk membolehkan kami melaksanakan tanggungjawab kami dan menguatkuasakan hak kami di bawah mana-mana perjanjian atau dokumen yang kami adalah pihak kepada;

  • • untuk memindahkan atau memperuntukkan hak, kepentingan dan obligasi kami di bawah mana-mana perjanjian yang dimeteraikan dengan kami;

  • • untuk memenuhi sebarang keperluan undang-undang atau pengawalseliaan dan membuat penzahiran di bawah kehendak mana-mana undang-undang, peraturan, perintah, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan, pekeliling atau kod yang terpakai kepada kami;

  • • untuk menguatkuasakan atau mempertahankan hak-hak kami dan hak-hak anda di bawah, dan untuk mematuhi, kewajipan kami di bawah undang-undang, perundangan dan peraturan yang berkenaan;

  • • untuk tujuan lain yang diperlukan untuk mengendalikan, mengekalkan dan menguruskan perniagaan dan hubungan anda dengan kami dengan lebih baik, yang kami maklumkan kepada anda apabila kami mendapatkan persetujuan anda;

  • Anda bersetuju dengan kami menggunakan dan memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan dengan cara yang dikenalpasti di dalam Polisi Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan kami memproses Data Peribadi anda untuk satu atau lebih Tujuan, sila beritahu kami di butiran perhubungan di bawah.

  • Penzahiran Data Peribadi kepada pihak ketiga

  • (1) Kami tidak akan memberikan Data Peribadi kepada mana-mana pihak ketiga di dalam atau di luar Malaysia, melainkan jika perlu, untuk Tujuan yang disebutkan di atas, tanpa persetujuan anda kecuali dalam kes berikut:

  • • Jika anda telah bersetuju dengan penyediaan Data Peribadi anda;

  • • Jika perlu untuk memelihara kehidupan, badan atau harta, dan persetujuan yang relevan tidak dapat diperoleh dengan mudah;

  • • Jika pengendalian Data Peribadi telah diamanahkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada pihak ketiga dalam skop yang diperlukan untuk memenuhi keperluan penggunaan (kami mengambil langkah-langkah untuk mencegah kebocoran, kehilangan, atau pemalsuan Data Peribadi, seperti dengan memilih dengan hati-hati kontraktor kami, memeterai perjanjian dengan kontraktor mengenai pengendalian Data Peribadi, dan mengarah dan mengawasi kontraktor kami jika diperlukan);

  • • Jika Data Peribadi anda diproses bagi pihak Syarikat oleh perantara pihak ketiga yang menyediakan perlindungan data tahap yang mencukupi.

  • • Jika Data Peribadi disediakan berkaitan dengan penggantian perniagaan disebabkan oleh penggabungan atau sebab lain; dan;

  • • Di mana diperlukan oleh undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

  • (2) Syarikat menjalankan operasi bersama dengan kumpulan syarikat FAST RETAILING Co., Ltd (di dalam dan di luar Malaysia seperti yang disenaraikan di halaman "Syarikat Kumpulan" di www.fastretailing.com laman web berikut) Oleh itu, semua Data Peribadi yang diperoleh oleh kami dari pelanggan, syarikat bersekutu, pekerja, vendor, pembekal dan individu kami boleh digunakan oleh kami bersama-sama dengan Syarikat Kumpulan kami dalam skop yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan yang ditentukan dan diisytiharkan sebelum, atau dengan seberapa segera yang munasabah praktikal selepas pengumpulan.

  • Dalam situasi ini, kami akan bertanggungjawab untuk memproses mana-mana Data Peribadi yang dikongsi bersama dengan Pegawai Perlindungan Data kami.

  • Hak anda di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010:

  • Sebagai individu, anda mempunyai hak-hak berikut di bawah PDPA:

  • 1. Anda mempunyai hak untuk dimaklumkan sama ada Data Peribadi yang berkaitan dengan anda akan, sedang atau telah diproses

  • 2. Anda berhak untuk memberikan maklumat berikut sebelum kemasukan Data Peribadi anda ke dalam sistem pemprosesan kami, atau pada peluang praktikal seterusnya:

   • (1) Deskripsi Data Peribadi yang akan dimasukkan ke dalam sistem atau proses kerja kami;

   • (2) Tujuan yang sedang atau sedang diproses;

   • (3) Skop dan kaedah pemprosesan Data Peribadi;

   • (4) Penerima atau kelas- kelas penerima yang kepadanya atau mungkin didedahkan;

   • (5) Kaedah yang digunakan untuk akses automatik, jika yang sama dibenarkan oleh anda, dan sejauh mana akses tersebut dibenarkan;

   • (6) Butiran identiti dan hubungan Syarikat atau wakil kami;

   • (7) Tempoh yang mana Data Peribadi akan disimpan; dan

   • (8) Kewujudan hak anda, iaitu, untuk mengakses, untuk membetulkan, meminta salinan, meminta untuk mengemaskini, dan menarik balik (secara penuh atau sebahagian) persetujuan untuk memproses Data Peribadi anda yang dipegang oleh kami, sebagai dan hak untuk membuat aduan di hadapan Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

   • Sebarang Data Peribadi yang dibekalkan atau perisytiharan yang dibuat kepada anda mengenai perkara-perkara ini tidak akan dipinda tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda.

  • 3. Setakat mana undang-undang yang berkenaan membenarkan, anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, meminta salinan, permintaan untuk mengemas kini atau membetulkan dan menarik balik (sepenuhnya atau sebahagian) persetujuan anda yang diberikan sebelumnya dalam hubungan dengan Data Peribadi anda yang dipegang oleh kami.

   • Anda mempunyai hak untuk mendapatkan akses yang munasabah, melalui notis secara bertulis, kepada informasi berikut:

   • (1) Kandungan Data Peribadi anda yang diproses;

   • (2) Sumber dari mana Data Peribadi diperoleh;

   • (3) Nama dan alamat penerima Data Peribadi;

   • (4) Cara memproses Data Peribadi sedemikian;

   • (5) Sebab-sebab pendedahan Data Peribadi kepada penerima;

   • (6) Maklumat mengenai proses automatik di mana Data Peribadi akan atau mungkin dibuat sebagai satu-satunya asas untuk sebarang keputusan yang memberi kesan yang ketara atau akan memberi kesan kepada anda;

   • (7) Tarikh apabila Data Peribadi anda terakhir diakses dan diubah suai; dan

   • (8) Penamaan, atau nama atau identiti dan alamat pengguna data;

   • Walau apa pun yang dikehendaki, kami berhak menggunakan hak kami untuk bergantung kepada pengecualian dan / atau pengecualian statutori untuk mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda.

  • 4. Anda mempunyai hak untuk mempertikaikan ketidaktepatan atau kesilapan dalam Data Peribadi dan Syarikat telah membetulkannya dengan sewajarnya, melainkan permintaan itu tidak mencukupi atau tidak munasabah.

  • 5. Anda mempunyai hak untuk menangguhkan, menarik balik (secara penuh atau sebahagian) atau memerintahkan penghalang, penghapusan atau pemusnahan Data Peribadi anda dari sistem pemfailan kami setelah penemuan dan bukti besar bahawa Data Peribadi tidak lengkap, ketinggalan zaman, palsu, tidak sah diperolehi, digunakan untuk maksud yang tidak dibenarkan atau tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang dikumpulkannya.

  • Pertanyaan mengenai paparan, pembetulan, pemadaman dan / atau penamatan penggunaan Data Peribadi

  • Setelah menerima permintaan untuk paparan, pembetulan, pemadaman, pengeluaran (secara penuh atau sebahagian) dan / atau penamatan penggunaan Data Peribadi, kami akan segera bertindak balas terhadap permintaan tersebut apabila mengesahkan identiti orang itu melalui prosedur yang ditetapkan. pertanyaan mengenai Data Peribadi, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami di butiran hubungan berikut:

  • Pegawai Perlindungan Data

  • Alamat Pos : Lot 3.05, Tingkat 3, 1 First Avenue, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

  • Alamat E-mel : dpo_my@uniqlo.com.my

  • Dengan menyediakan Data Peribadi anda kepada kami, anda bersetuju kami memproses Data Peribadi anda mengikut Polisi Privasi ini, dan anda mengesahkan bahawa semua Data Peribadi yang disediakan oleh anda adalah tepat dan lengkap, dan tidak ada satu pun yang mengelirukan atau ketinggalan zaman. Anda akan segera mengemas kini kami sekiranya berlaku sebarang perubahan pada Data Peribadi anda.

  • Kami mempunyai hak untuk menolak mematuhi permintaan akses data sekiranya: maklumat tidak relevan, perbelanjaan yang tinggi dan risiko, mempengaruhi data lain, pelanggaran perintah mahkamah, dan mendedahkan maklumat komersil sulit

  • Data Peribadi yang Dikumpulkan / Digunakan

  • Sila sedar bahawa komunikasi melalui Internet, seperti e-mel / e-mel tidak selamat kecuali ianya telah dienkripsikan. Komunikasi anda mungkin dihalakan melalui beberapa negara sebelum dihantar - ini adalah sifat World Wide Web / Internet. Kami tidak boleh dan tidak menerima tanggungjawab untuk sebarang akses tanpa izin atau pemintasan atau kehilangan Data Peribadi yang berada di luar kawalan kami yang munasabah.

  • Aktiviti tertentu, seperti promosi khas, boleh dikaitkan dengan mereka dari syarikat pihak ketiga yang tidak berkaitan lain yang menawarkan pilihan untuk mendedahkan Data Peribadi anda dengan pihak ketiga. Kami tidak akan mendedahkan Data Peribadi anda dengan syarikat pihak ketiga itu, hanya anda boleh jika anda membuat pilihan itu.Link yang disediakan di laman web pihak ketiga disediakan sebagai kemudahan kepada anda dan kami tidak mengendalikan laman web tersebut atau amalan privasi mereka, yang mungkin berbeza daripada kami. Kami tidak menyokong atau membuat apa-apa representasi mengenai mana-mana pihak ketiga laman web yang boleh diakses melalui laman web. Rangkaian pengiklanan pihak ketiga boleh mengeluarkan kuki berasingan mereka kepada pemacu keras anda semasa menyiarkan iklan. Kami menggalakkan anda untuk menyemak polisi privasi mana-mana syarikat sebelum menyerahkan Data Peribadi anda. Data Peribadi yang anda pilih untuk memberi kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan dilindungi oleh polisi privasi mereka, bukan Polisi Privasi ini.

  • Untuk memberi anda cadangan produk dan penggayaan dan meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda, (sebagai tambahan kepada kegunaan yang diterangkan di atas) kami juga akan mengumpul dan menggunakan maklumat pengenalpastian pelanggan, sejarah penyemakan imbas tapak / tindakan dan maklumat komputer / sambungan, termasuk maklumat yang diperoleh melalui Cookies * (maklumat yang dikumpul mungkin mengandungi, tetapi tidak terhad kepada, Data Peribadi pelanggan). Kami juga boleh mengumpul maklumat lain yang boleh dikumpulkan melalui teknologi internet konvensional dan menggunakan data sedemikian untuk analisis.

  • * Apakah Cookies?

  • "Cookies" adalah fail kecil yang disimpan pada peranti anda apabila mengakses laman web kami. Mereka membolehkan kami mengenali sama ada terdapat sebarang hubungan yang dibuat antara kami dan peranti akhir anda pada masa lalu.

  • UNIQLO menggunakan Cookies untuk merakamkan keutamaan pengguna untuk membuat navigasi lebih mudah dan meningkatkan keramahan pengguna laman web kami. Cookies juga boleh dikeluarkan oleh pembekal pihak ketiga yang diberi kuasa kami ("Cookies Pihak Ketiga") untuk menawarkan anda pengiklanan yang diperibadikan apabila anda mengakses laman web lain. Sila ambil perhatian bahawa hanya pengeluar Cookies boleh membaca atau mengubah suai maklumat yang terdapat di dalamnya.

  • Kami mengeluarkan Cookies untuk tujuan berikut:

  • • Mewujudkan statistik trafik (bilangan lawatan, paparan halaman, pengabaian semasa proses pesanan) untuk memantau dan meningkatkan kualiti perkhidmatan kami

  • • Menyesuaikan pembentangan laman web kami kepada pilihan paparan peranti akhir anda;

  • • Menghafal maklumat yang dimasukkan dalam bentuk, mengurus dan menjamin akses ke tempat khusus dan peribadi seperti akaun anda, menguruskan keranjang belanja anda. Memberi anda kandungan yang berkaitan dengan keutamaan anda dan menyesuaikan promosi yang kami hantar kepada anda.

  • Cookies Pihak Ketiga yang dikeluarkan dari laman web kami direka untuk:

  • • Menubuhkan statistik pada iklan (seperti berapa kali ia dipaparkan, iklan yang dipaparkan, bilangan pengguna yang telah mengklik pada setiap iklan, dll)

  • • Kenal pasti produk yang dilihat atau dibeli di laman web kami untuk memperibadikan tawaran pengiklanan yang dihantar kepada anda apabila anda mengakses laman web lain seperti Facebook.com, YouTube.com dan lain-lain.

  • • Hantar e-mel peringatan kart anda jika anda telah memberi kebenaran kepada mereka semasa membuat akaun

  • • Menghantar promosi dan makluman berita melalui pemberitahuan penyemak imbas jika anda memilih untuk ikut serta atau menerimanya semasa melawat laman web kami

  • Penggunaan Cookies Pihak Ketiga adalah tertakluk kepada dasar privasi pembekal pihak ketiga ini. Kami tidak mempunyai akses atau kawalan ke atas Cookies Pihak Ketiga. Namun, kami memastikan bahawa pembekal rakan kongsi kami menggunakan maklumat yang dikumpul di laman web kami semata-mata untuk keperluan kami dan mematuhi undang-undang perlindungan data peribadi dan peraturan yang berkenaan.

  • Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan penggunaan dan penyimpanan Cookies pada peranti akhir anda. Namun, anda juga boleh melihat laman web kami tanpa Cookies. Banyak penyemak menerima Cookiesi secara automatik. Anda boleh menghalang Cookies daripada disimpan pada peranti akhir anda dengan menetapkan pelayar untuk tidak menerima Cookies. Anda boleh memadamkan Cookies yang disimpan pada peranti akhir anda pada bila-bila masa. Arahan yang tepat untuk melakukan ini boleh didapati di manual untuk penyemak imbas atau peranti akhir anda

  • Anda akan menemui lebih banyak maklumat tentang bagaimana untuk menolak atau mengawal Cookies di http://www.aboutcookies.org.uk/

  • Masa tindak balas

  • Kami akan bertindak balas secepat mungkin tetapi dalam semua kes dalam masa dua puluh satu hari dari tarikh permintaan anda mengenai Data Peribadi yang berkaitan dengan anda.

  • Di mana kami menyimpan Data Peribadi anda?

  • Internet digunakan dalam persekitaran global, menggunakannya untuk mengumpul dan memproses Data Peribadi melibatkan penghantaran data secara antarabangsa. Data yang kami kumpulkan daripada anda boleh dipindahkan ke, diakses dan disimpan di, destinasi di luar Malaysia, data ini akan sentiasa simpan dengan selamat dan selaras dengan keperluan mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data. Harap maklum bahawa komunikasi melalui Internet, seperti e-mel / webmail tidak selamat kecuali mereka telah dienkripsikan.

  • Kami memerlukan persetujuan pemindahan untuk memindahkan Data Peribadi anda ke luar Malaysia untuk tujuan tersebut. Data Peribadi anda juga boleh diproses oleh pihak ketiga yang beroperasi di dalam atau di luar Malaysia, yang bekerja untuk kami atau bagi mana-mana pembekal kami, jika perlu, untuk Tujuan yang dinyatakan di atas, kepada mana-mana pihak yang berjanji untuk memastikan Data Peribadi anda di simpan secara sulit atau dikehendaki di bawah undang-undang perlindungan data untuk didedahkan, antara lain, pemenuhan pesanan anda, pemprosesan butiran pembayaran anda dan penyediaan perkhidmatan sokongan. Apabila kami memindahkan Data Peribadi kepada pihak ketiga di luar Malaysia, kami meminta mereka untuk memberikan jaminan yang mencukupi untuk melaksanakan keselamatan teknikal dan organisasi yang sesuai untuk memenuhi keperluan undang-undang dan peraturan perlindungan data Malaysia untuk memastikan pelindungan hak anda sebagai individu.

  • Keselamatan Data Peribadi anda

  • Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi Data Peribadi daripada kerugian, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja, pengubahan atau pemusnahan.

  • Kami akan melaksanakan langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang mengawal pemprosesan yang akan dijalankan dan memastikan pematuhan terhadap langkah-langkah.

  • Pengekalan Data Peribadi anda

  • Kami akan berhenti mengekalkan dokumen yang mengandungi Data Peribadi atau mengeluarkan cara yang mana Data Peribadi dapat dikaitkan dengan individu apabila dapat diandaikan bahawa: Tujuan yang mana Data Peribadi dikumpulkan tidak lagi dilayani oleh pengekalan peribadi. data dan pengekalan tidak diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan. Namun, kami berhak untuk mengekalkan dan menyimpan Data Peribadi anda untuk tempoh yang diperlukan untuk tujuan perniagaan, cukai, atau undang-undang.

  • Data Peribadi daripada Individu Yang Belum Dewasa dan Individu lain

  • Setakat mana yang anda telah memberikan (atau akan memberikan) Data Peribadi tentang ahli keluarga, pasangan dan/atau tanggungan lain anda, anda mengesahkan bahawa anda telah menjelaskan kepada mereka bahawa Data Peribadi mereka akan dizahirkan kepada, dan akan diproses oleh, kami dan anda menyata dan menjamin bahawa anda telah diberi kuasa untuk menzahirkan Data Peribadi mereka kepada kami dan anda telah memperolehi kebenaran daripada mereka berkenaan dengan pemprosesan (termasuk penzahiran dan pemindahan) Data Peribadi mereka sepertimana yang tertera dalam Polisi Privasi ini.

  • Laman web kami bertujuan hanya untuk orang yang sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun. Jika anda seorang individu di bawah umur 18 tahun ("Orang Belum Dewasa") atau individu yang tidak bertauliah secara sah untuk memberikan persetujuan, anda akan memerlukan ibu bapa atau penjaga sah untuk memberi persetujuan bagi pihak anda untuk memproses (termasuk pendedahan dan pemindahan) Data Peribadi anda selaras dengan Polisi Privasi ini. Kami tidak menawarkan produk atau perkhidmatan kepada Orang Bawah Umur, dan tidak secara sengaja mengumpul Data Peribadi Orang Bawah Umur tanpa asas undang-undang. Jika kami mengetahui bahawa kami telah di berikan Data Peribadi Orang Belum Dewasa tanpa sebarang asas undang-undang, kami akan memadamnya dari database kami. Jika anda seorang Orang Bawah Umur, sila jangan memberikan apa-apa Data Peribadi kepada kami, seperti nama, umur, jantina, alamat e-mel, maklumat hubungan dan sebagainya, dan sila rujuk ibu bapa atau penjaga sah anda terlebih dahulu sebelum melawat mana-mana laman web.

  • Lain-lain

  • Syarikat berhak untuk mengubah atau meminda Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu untuk memasukkan apa-apa perubahan dalam prosedurnya untuk melindungi Data Peribadi atau sebarang perubahan peraturan. Kami akan memaklumkan anda mengenai sebarang pindaan kepada Polisi Privasi ini melalui pengumuman kami laman web syarikat atau mana-mana cara lain yang sesuai. Sila semak laman web kami dari semasa ke semasa untuk melihat jika ada pindaan kepada Polisi Privasi ini. Perubahan pada Polisi Privasi ini akan berkuatkuasa setelah notis kepada anda. Jika kami meminda Polisi Privasi ini, pindaan itu hanya akan terpakai kepada Data Peribadi yang dikumpulkan selepas kami telah menyiarkan Polisi Privasi yang dipinda.

  • Selanjutnya, dengan meneruskan penggunaan perkhidmatan tersebut, membeli produk dari Syarikat atau meneruskan usaha anda dengan Syarikat berikutan perubahan atau semakan kepada Polisi Privasi ini, anda akan dianggap telah bersetuju dan menerima pindaan tersebut.

  • Jika anda tidak bersetuju dengan Polisi Privasi ini atau apa-apa pindaan kepada Polisi Privasi ini, kami mungkin tidak dapat memberikan semua perkhidmatan kepada anda dan anda mungkin dikehendaki menamatkan perjanjian anda yang berkaitan dengan kami dan / atau berhenti mengakses atau menggunakan laman web kami.

  • Mengikut Seksyen 7(3) PDPA, Polisi Privasi ini diterbitkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman atau percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.

  • Tarikh penerbitan Polisi Privasi ini: 22 Januari 2020

Back To Top